Jason Kahn, Ryu Hankil, Jin Sangtae, Hong Chulki, Choi Joonyong, Park Seungjun [Dotolim]